Toiminta

Hallituksen toimintakausi on kolme (3) kalenterivuotta. Jäsenistö valitsee hallituksen jäsenet syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

Ammattiosaston hallitus kokoontuu kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta (kesä- ja heinäkuu) tai useammin tilanteen niin vaatiessa. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Kokouksiin kutsutaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ja ammattiosaston Tehyläiset luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut.

Ammattiosaston hallitus valmistelee sääntömääräiset kokoukset. Peijaksen ammattiosastolla on käytössä kahden kokouksen malli. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. Vuosittain valitaan myös seuraavaksi tilikaudeksi (kalenterivuosi) kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet. Lisäksi syyskokouksessa valitaan Tehy HUS vuosikokousedustajat aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Sääntömääräisissä kokouksissa tarjotaan osallistujille illallinen ja pyritään saamaan alustus ajankohtaisista asioista.

Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Ammattiosaston hallitus toimii myös tukitoimien paikallisjohtona ja pitää yllä tukitoimivalmiutta. Tukitoimivalmius on osa ammattiosaston pysyvää toimintaa ja ammattiosastolla tulee olla valmius erilaisten äkillisten tukitoimien järjestämiseen.

Ammattiosaston tiedotustoiminnasta vastaa puheenjohtaja, tiedotussihteeri ja mahdollisuuksien mukaan myös toimipisteiden yhdysjäsenet. Tiedotuskanavina toimivat sähköposti (Tehyn jäsenrekisteri), ammattiosaston internetsivut (ao159.tehy.fi), Facebook ja ilmoitustaulut eri yksiköissä.

Hallituksen yhdysjäsenvastaava ylläpitää yhdysjäsenverkostoa sekä toimii yhdysjäsenkoulutusten ohjaajana yhdessä hallituksen kanssa. Yhdysjäsen on linkki hallituksen ja jäsenistön välillä. Yhdysjäsenille järjestetään koulutusta vuosittain ammattiosaston puolesta sekä alue- että keskustoimiston kanssa.

Hallituksen jäsenet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhteistyöorganisaatioiden edustajat osallistuvat Tehyn, Aktiivi-instituutin ja TJS:n koulutuksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Ammattiosaston budjetti koostuu Tehyn maksamasta jäsenmaksupalautteesta, mikä perustuu ammattiosaston jäsenmäärään. Suurimmat menoerät ovat vuosikokouskulut, Tehy HUS toiminta-avustus, hallituksen palkkiot sekä jäsentilaisuuksien kulut.

 

Ammattiosasto osallistuu Tehy HUS:n toimintaan, minkä kautta tapahtuu pääosin jäsenistön edunvalvonta. Tehy HUS on kaikkien HUS:n alueen 11 ammattiosaston muodostama koordinaatioyhdistys, missä ammattiosastoa edustaa puheenjohtaja (varsinainen jäsen) sekä varapuheenjohtaja (varajäsen). Paikallisneuvottelut käydään HUS tasoisesti, jossa ammattiosastoa edustaa Tehy HUS:n valitsemat paikallisneuvottelijat (4 neuvottelijaa). Jatketut välittömät neuvonpidot käydään sairaanhoitoaluetasoisesti tai liikelaitostasoisesti. Kullekin sairaanhoitoalueelle sairaanhoitoalueen Tehyläiset puheenjohtajat valitsevat keskuudestaan neuvottelijat. HYKS-sairaanhoitoalueella näitä neuvottelijoita on neljä (4). Tehy HUS valitsee neuvottelijat koko sairaanhoitopiirin kattaviin neuvotteluihin.