Tehy HUS jäsentiedote: TYÖAIKAPANKIN TAUOTUS, SIIRROT, LISÄTYÖSOPIMUS

25.4.2020

HUSissa on paikallinen sopimus työaikapankkijärjestelmästä ja sen soveltamisesta 14.12.2017. Neuvottelut sopimuksen soveltamisesta koronapandemian aikana päätyivät yksimielisyyteen. Työntekijä voi ennen seuraavan työaikajakson alkua ilmoittaa kirjallisesti muutoksesta työaikapankkiin siirrettävistä epämukavan työajan korvauksista ja lisä- ja ylityöstä. Esim. työntekijä voi ilmoittaa, että haluaa ylityöt maksuun seuraavalta listalta eikä halua niitä siirrettäväksi työaikapankkiin. Työaikapankissa jo olevia tunteja ei saa maksuun, vaan ne annetaan sopimuksen mukaisesti vapaana. Muutos tulee voimaan heti seuraavasta työvuorojaksosta ja se koskee aina kokonaista työaikajaksoa. Tämä muutos perustuu aina työntekijän toiveeseen ja on täysin vapaaehtoista. Paikallisen sopimuksen muutos on voimassa koronapandemian ajan, kuitenkin enintään jakson 13/20 loppuun, joka päättyy 20.9.2020


Olemme aloittaneet neuvottelut kielenkäyttölisän myöntämisen perusteista. Ensimmäinen neuvottelu oli keskiviikkona 22.4. ja jatkamme neuvottelua 29.4.2020. Neuvottelimme asiasta jo viime keväänä, jolloin neuvottelupöydässä pääsimme yksimielisyyteen, mutta toimitusjohtajan päätöksellä neuvottelutulos sittemmin hylättiin. HUSissa on käytössä kaksiportainen kielenkäyttölisä: aktiivisesta kielenkäyttämisestä saa 20€ ja hyvästä suullisesta taidosta ja sen aktiivisesta käyttämisestä 40€. Kielenkäyttölisää myönnetään toisesta kotimaisesta kielestä (ruotsi/suomi) ja viittomakielestä. Lisää tietoa asiasta tulossa neuvottelujen edetessä.

Koronapandemian vuoksi henkilökuntaa on siirretty toisiin tehtäviin tai työn teon paikkaan. Työntekijä on velvollinen siirtymään tilapäisesti muihinkin tehtäviin, joita voidaan pitää hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää työntekijän suostumuksen. Pandemian  jatkuessa työnantaja saattaa esittää, että näitä siirtoja jatketaan. Olemme aloittaneet keskustelut työnantajan kanssa tähän asiaan liittyen.

Esimiesviestissä 23.4.2020 tuli tietoa vuosilomista. Vuosilomia voi vahvistaa 31.5.2020 asti. Vuosiloman ajankohta tulee vahvistaa kuukautta ennen loman alkua ja tätä viestin mukaan tulee noudattaa aina kun on mahdollista. Erityisesti niissä yksiköissä, joissa korona vaikuttaa välittömimmin voidaan käyttää myös kahden viikon vähimmäisaikaa vuosiloman myöntämiseen. Esimiesviestissä kerrotaan, että pandemiatilanteen vuoksi on epätodennäköistä, että tänä vuonna olisi mahdollista pitää kesäloma yhtenä pitkänä yhtäjaksoisena jaksona. Toteutuuko HUSin arvo yhdenvertaisuus tässä vuosilomasuunnittelussa? Tehy HUS ry  tulee tekemään HUSin johtoon ja HUSin hallitukselle kannanoton yhdenvertaisesta henkilöstön kohtelusta, joka on yksi HUSin arvoista. ”

Tehy HUS ry ei ole allekirjoittanut kliinisen lisätyön sopimusta (ns. jononpurkusopimus). Pandemiasta johtuen ovat potilasjonot kasvaneet ja hoitotakuu ei toteudu. Tämä tulee aiheuttamaan lisääntynyttä tarvetta kliiniseen lisätyöhön ja painostusta sen tekemiseen. Muistakaa, että meillä ei ole sopimusta tästä asiasta ja, että jononpurkuun osallistuminen perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen. Olemme asiasta valmiit neuvottelemaan työnantajan kanssa.  Työnantajan esittämä korvaustasojen nosto oli näkemyksestämme liian pieni (korotusesitys oli 1,67€/h) eikä työnantaja ole osoittanut mitään toimia henkilökunnan jaksamisen tukemiseen ja työolojen parantamiseen ja vain pienessä määrin henkilöstöresurssien lisäämiseen. Hoitohenkilökunnan palkkauksen ja työolojen korjaaminen on tavoitteenamme! #olemmeosaratkaisua

Reija Sjöholm  Tehy HUS ry hallitus
Tehy HUS ry  puheenjohtaja