Tehy HUS jäsentiedote: VARALLAOLOSOPIMUS ym.

17.4.2020

Tällä viikolla olemme neuvotelleet työnantajan kanssa keskiviikkona 15.4 ja tänään perjantaina 17.4.2020. Asiat etenevät kyllä, mutta valitettavan hitaasti.

Olemme neuvotelleet useampaan otteeseen tehtävälisästä ns. koronalisästä, tänään viimeksi. Tämän päivän neuvotteluissa työnantaja lupasi tehdä meille esityksen ensi viikon keskiviikon neuvotteluun. 
Tänään pääsimme sopimukseen varallaolosta poikkeustilanteessa. Sopimus koskee ylihoitajia, osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia ja hygieniahoitajia.  Varallaololla tarkoitetaan, että viranhaltijan/työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työajaksi. Varallaoloajan pituus ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata kohtuuttomasti viranhaltijan/työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan varallaolosta töihin tai hän vastaa puhelimeen, työntekoon käytetty aika luetaan työajaksi, eikä tältä ajalta suoriteta varallaolokorvausta. Varallaolosta on ilmoitettava vähintään 3 vuorokautta aikaisemmin paitsi ennalta arvaamattomissa kiireellisissä tapauksissa. Varallaoloa suunnitellaan ainoastaan silloin, kun se on toiminnallisesti välttämätöntä ja tarpeen arvioidaan olevan poikkeusoloissa säännöllistä, eikä tarvittavaa esimiestyötä voida järjestää muilla tavoin.

Työsidonnaisuutta ei tule varallaolon kautta tarpeettomasti lisätä. Varallaolosta suoritetaan KVTESin mukainen korvaus ja sovimme 30% korvauksesta. Aktiivityöstä maksetaan korvaus tehtyä työaikaa vastaavasti ja aktiivityö kirjataan Titaniaan.  
Saamamme tiedon mukaan useissa yksiköissä on jo tätä varallaoloa käytetty viikonloppuisin ilman korvausta.  Nyt tehty sopimus tulee takautuvasti voimaan, joten korvaukset jo tehdyille varallaoloille tulee työnantajan maksaa.
Eräissä yksiköissä ovat esimiehet velvoittaneet työntekijöitä olemaan tavoitettavissa puhelimella vapaa-ajalla ja jopa vuosilomalla, jotta heidät voidaan tarvittaessa kutsua töihin. Työntekijän ei tarvitse olla työnantajan tavoitettavissa vapaa-aikana eikä vuosilomalla.

Emme päässet yhteisymmärrykseen ns. ylimääräisen työvuoron korvauksesta. Työnantaja perustelee päätöstään hälytysrahasopimuksen muutoksella. Tässä uusitussa hälytysrahasopimuksessa voidaan korvaus maksaa jo edellisenä päivänä sovitusta työvuoroon tulemisesta. 

Yritimme saada neuvoteltua yleistyöajassa olevien työntekijöiden ruokailun sisällyttämistä työaikaan, mutta tähän ei työnantaja valitettavasti suostunut.

Työaikapankkisopimuksen soveltamisesta neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Pyrimme siihen, että työntekijä voi laittaa työaikapankkisopimuksen tauolle ja saada epämukavan työajan korvaukset tässä tilanteessa maksuun. Mutta tietenkin täysin perustuen työntekijän vapaaehtoisuuteen muuttaa sopimusta.

Poikkeustilanteissa joudutaan käsittelemään paljon työntekijöiden yhteystietoja tai esimerkiksi poissaoloja koskevia tietoja. Tehy HUS on ollut huolissaan siitä, että näitä tietoja ei ole käsitelty lain mukaisesti esimerkiksi päivittäisessä raportoinnissa koronaan altistuneiden ja sairastuneiden työntekijöiden kohdalla. Tehy HUS on muistuttanut työnantajaa tästä, ja työnantaja on nyt ohjeistanut esimiehiä näissä asioissa.  Henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen, kuten terveystietojen, käsittelyssä on hyvä muistaa sääntö, että vain välttämättömiä tietoja käsitellään ja vain perustellusta syystä. Henkilötietojen saa käsitellä vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu ja he ovat vaitiolovelvollisia.  Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt etukäteen tai määriteltävä ne tehtävät, joihin sisältyy terveystietojen käsittelyä. Näitä ei ole esimerkiksi vastaavat hoitajat viikonloppuisin. 


Reija Sjöholm Tehy Hus hallitus
Tehy HUS puheenjohtaja