Tehy HUS on irtisanonut kliinisen lisätyön sopimuksen

1.10.2019

Tehy HUS ry on irtisanonut tänään 1.10.2019 paikallisen sopimuksen koskien kliinistä lisätyötä. Samalla Tehy HUS irtisanoi sopimuksen Hyksin Oy:lle tehdystä lisätyöstä. Irtisanomisen johdosta sopimus päättyy 31.12.2019, jonka jälkeen kliiniseen lisä- työhön / jononpurkuun ei pidä suostua.

Tehy HUS ry on irtisanonut tänään 1.10.2019 paikallisen sopimuksen koskien kliinistä lisätyötä. Samalla Tehy HUS irtisanoi sopimuksen Hyksin Oy:lle tehdystä lisätyöstä. Irtisanomisen johdosta sopimus päättyy 31.12.2019. Sopimuksen irti- sanomisella haluamme kiinnittää niin työnantajan kuin poliittisten päättäjien huomion hoitohenkilökunnan resurssi- ja ylikuormitustilanteeseen HUSissa.  

  

Lisätyötä on tehty hoitotakuussa pysymisen varmistamiseksi, päivystysaikaisen toiminnan tehostamiseksi sekä poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden hoita- miseksi, jolloin potilaiden hoito olisi viivästynyt kohtuuttomasti.  

 

Tehy HUS on erittäin huolissaan hoitohenkilökunnan riittävyydestä, jaksami- sesta ja työoloista. Kliinistä lisätyötä tehdään paljon eri yksiköissä, joissa sa- manaikaisesti on hoitohenkilökuntaa koskeva resurssipula. Henkilöstövajauksen vuoksi päiväaikainen toiminta kärsii ja tätä yritetään korjata teettämällä klii- nistä lisätyötä. Kliinisen lisätyön tekeminen kuormittaa henkilöstöä entisestään, mikä voi osaltaan vaikuttaa myös sairaspoissaolojen lisääntymiseen.   

  

Sopimuksessa on kirjattuna, että palkkioiden tasoista neuvotellaan valtakunnal- listen sopimuskorotusten yhteydessä, mutta tämä ei ole HUSissa toteutunut. Li- säksi sopimusta on muokattu eri tulosyksiköissä paikallisesta sopimuksesta poikkeavasti. Tehy HUS katsoo, että työnantaja ei ole riittävällä tavalla valvonut sopimuksen noudattamista. Tehy HUS katsoo myös, että sopimuksessa ei koh- della yhdenvertaisesti hoitohenkilökuntaa (esim. HUS-Diagnostiikkakeskuksen henkilökunnan palvelut). 

  

Tehy HUS edellyttää päivittäisen toiminnan organisoimista niin, että toimintavo- lyymit ovat oikeassa suhteessa käytettävissä olevaan hoitohenkilökuntaan. Poti- laiden hoitoa ei voi laskea hoitohenkilökunnan joustamisen varaan, vaan työn- antajan tulee osoittaa toiminnan vaatimusten mukainen resurssi toimintaan. Li- säksi Tehy HUS edellyttää, että HUSin johdossa ja poliittisten päättäjien taholta ryhdytään toimiin, joilla niin tilat kuin henkilöstöresursointi vastaavat sitä tar- vetta, mitä hoitotakuussa pysyminen edellyttää.  

 

Kliinisen lisätyön sopimus päättyy siis 31.12.2019, jonka jälkeen kliiniseen lisä- työhön / jononpurkuun ei pidä suostua. Koska meillä on voimassa oleva työeh- tosopimus ja sitä kautta työrauha, emme voi toteuttaa esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.  

 

Reija Sjöholm Tehy HUS ry. puheenjohtaja