Tehy HUS on irtisanonut kliinisen lisätyön sopimuksen

1.10.2019

Tehy HUS ry on irtisanonut tänään 1.10.2019 paikallisen sopimuksen koskien kliinistä lisätyötä. Samalla Tehy HUS irtisanoi sopimuksen Hyksin Oy:lle tehdystä lisätyöstä. Irtisanomisen johdosta sopimus päättyy 31.12.2019, jonka jälkeen kliiniseen lisä- työhön / jononpurkuun ei pidä suostua.

 

 

PÄIVITYS (12.12.2020): Kliinistä lisätyösopimuksesta on neuvoteltu työnantajamme kanssa, mutta Tehy HUS ei hyväksynyt tarjottua sopimusta. Toivomme jäsenistömme pidättäytyvän kliinisestä lisätyöstä 1.1.2020 alkaen, jotta pääsisimme tyydyttävään ratkaisuun. Lisää asiasta voit lukea Tehy HUS jäsentiedoteesta 12.12.2019.

 

 

Tehy HUS ry on irtisanonut tänään 1.10.2019 paikallisen sopimuksen koskien kliinistä lisätyötä. Samalla Tehy HUS irtisanoi sopimuksen Hyksin Oy:lle tehdystä lisätyöstä. Irtisanomisen johdosta sopimus päättyy 31.12.2019. Sopimuksen irti- sanomisella haluamme kiinnittää niin työnantajan kuin poliittisten päättäjien huomion hoitohenkilökunnan resurssi- ja ylikuormitustilanteeseen HUSissa.  

  

Lisätyötä on tehty hoitotakuussa pysymisen varmistamiseksi, päivystysaikaisen toiminnan tehostamiseksi sekä poikkeuksellisten ruuhkatilanteiden hoita- miseksi, jolloin potilaiden hoito olisi viivästynyt kohtuuttomasti.  

 

Tehy HUS on erittäin huolissaan hoitohenkilökunnan riittävyydestä, jaksami- sesta ja työoloista. Kliinistä lisätyötä tehdään paljon eri yksiköissä, joissa sa- manaikaisesti on hoitohenkilökuntaa koskeva resurssipula. Henkilöstövajauksen vuoksi päiväaikainen toiminta kärsii ja tätä yritetään korjata teettämällä klii- nistä lisätyötä. Kliinisen lisätyön tekeminen kuormittaa henkilöstöä entisestään, mikä voi osaltaan vaikuttaa myös sairaspoissaolojen lisääntymiseen.   

  

Sopimuksessa on kirjattuna, että palkkioiden tasoista neuvotellaan valtakunnal- listen sopimuskorotusten yhteydessä, mutta tämä ei ole HUSissa toteutunut. Li- säksi sopimusta on muokattu eri tulosyksiköissä paikallisesta sopimuksesta poikkeavasti. Tehy HUS katsoo, että työnantaja ei ole riittävällä tavalla valvonut sopimuksen noudattamista. Tehy HUS katsoo myös, että sopimuksessa ei koh- della yhdenvertaisesti hoitohenkilökuntaa (esim. HUS-Diagnostiikkakeskuksen henkilökunnan palvelut). 

  

Tehy HUS edellyttää päivittäisen toiminnan organisoimista niin, että toimintavo- lyymit ovat oikeassa suhteessa käytettävissä olevaan hoitohenkilökuntaan. Poti- laiden hoitoa ei voi laskea hoitohenkilökunnan joustamisen varaan, vaan työn- antajan tulee osoittaa toiminnan vaatimusten mukainen resurssi toimintaan. Li- säksi Tehy HUS edellyttää, että HUSin johdossa ja poliittisten päättäjien taholta ryhdytään toimiin, joilla niin tilat kuin henkilöstöresursointi vastaavat sitä tar- vetta, mitä hoitotakuussa pysyminen edellyttää.  

 

Kliinisen lisätyön sopimus päättyy siis 31.12.2019, jonka jälkeen kliiniseen lisä- työhön / jononpurkuun ei pidä suostua. Koska meillä on voimassa oleva työeh- tosopimus ja sitä kautta työrauha, emme voi toteuttaa esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.  

 

Reija Sjöholm Tehy HUS ry. puheenjohtaja